artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2015 roku

Załączniki:
Treść ogłoszenia186 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI
GMINY KONOPISKA
w 2015 roku
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póżn. zm.) oraz uchwały nr
10/IV/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Wójt Gminy Konopiska

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2015 r.
pn. Organizacja Koncertu Noworocznego
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Treść ogłoszenia183 KB
artykuł nr 3

Informacja o złożonej ofercie

O G Ł O S Z E N I E

5 listopada 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „PROMETEUS”

pt :  Kulig sylwestrowy

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi   nt. przedstawionej oferty do dnia  24 listopada 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres  e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 24 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). 

Wójt Gminy Konopiska

/-/mgr inż. Jerzy Żurek

Załączniki:
Treść ofertyMB
artykuł nr 4

Informacja o złożonej ofercie

O G Ł O S Z E N I E

5 listopada 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „PROMETEUS”

pt :  Międzynarodowy Integracyjny Turniej Boccia „Prometeus – Barbórkowy”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia  24 listopada 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres  e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 24 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 Wójt Gminy Konopiska

/-/mgr inż. Jerzy Żurek

Załączniki:
Treść ofertyMB
artykuł nr 5

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2016 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 2 do 23 listopada 2015 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem „KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres:

 Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3282035

e-mail: sekretariat@konopiska.pl  Wójt Gminy Konopiska

  mgr inż. Jerzy Żurek