artykuł nr 1

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Tytuł sprawy/zadania 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opis sprawy

Realizacja inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko  o których mowa w art. 71, ust. 2, pkt 1 i 2 Ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.), jest dopuszczalna po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakończonego uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (tzw. decyzji środowiskowej).
Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest odmienne dla inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Szczegółowe zasady kwalifikacji inwestycji do jednej z wymienionych kategorii znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).
Karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane powinna zawierać informacje zgodne z art. 62a ust. 1 Ustawy Środowiskowej 
W przypadku gdy właściwy organ administracji zdecyduje, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania a tym samym opracować raport o oddziaływaniu na środowisko, raport powinien być wykonany zgodnie z art. 66 Ustawy Środowiskowej chyba, że organ wydający decyzję zawęzi jego zakres.
Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, dla obu rodzajów inwestycji, należy również dołączyć:
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich
- W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.
- Dowód wniesionej opłaty skarbowej w kwocie 205 zł plus 17 zł w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora (opłata za pełnomocnictwo).
 Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Konopiska, na sekretariacie

Wnioskodawca

 

 Osoba prywatna,

- Firma,

- Inne instytucje (np. stowarzyszenie)

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

inspektor  d/s ochrony środowiska - Piotr Ganczarek
Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 4 (parter),
tel. (034) 328-20-57
e-mail: srodowisko@@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji następuje zgodnie z art. 35 § 3 KPA w terminie do 2 miesięcy

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach, (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.)
 -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. 2016, poz. 71/,

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 63),

Opłata skarbowa za wydanie decyzji

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. 2016, poz. 1827/

Opracował Piotr Ganczarek

Załączniki:
Wniosek35 KB