artykuł nr 1

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się :
- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
- zaświadczenia o dokonanych w kwięgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie potwierdzony, jej wstępnego, zstępnego rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny.
Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego mogą być wydawane na wniosek innych zaiteresowanych osób.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r.nr 161 poz. 1688 z późn.zm.)