artykuł nr 1

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) decyzję o warunkach zabudowy wydaje Wójt Gminy. Aby uzyskać w/w decyzję należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek wraz z załącznikami t.j. (kopią mapy ewidencyjnej i zasadniczej z naniesionym zamierzeniem inwestycyjnym) oraz wnieść opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16. 11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635). Po złożeniu wniosku i zarejestrowaniu go w sekretariacie Urzędu Gminy, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne zgodnie z art 61 par. 4 KPA i rozesłanie do stron biorących udział w postępowaniu. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru, po siedmiu dniach od dnia podpisania na potwierdzeniu odbioru zostaje wysłany projekt decyzji do uzgodnień z odpowiednimi organami. Po uzyskaniu w/w pozytywnych uzgodnień zostaje wydana decyzja o warunkach zabudowy.