artykuł nr 1

Przez imprezę masową należy rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której może być obecnych - w przypadku stadionu, innego obiektu nie będącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 1000 osób, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300 osób.
W myśl ustawy nie są imprezami masowymi imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe z udziałem sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne.

Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

Opis sprawy/zadania

Zezwolenie na organizację imprezy masowej

Kogo dotyczy?

Organizator imprezy masowej

Wymagane dokumenty

 

1. Zawiadomienie o organizowaniu imprezy masowej.
2. Załączniki do zawiadomienia:
- opinie właściwych miejscowo komendantów rejonowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),
- opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,
-graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa,
- regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
- program i regulamin imprezy masowej,
- informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej,
- wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
- pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
- szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
-  polisę ubezpieczeniową,
-pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajoobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będądcych w zarządzie tej jednostki.

Formularze / wnioski do pobrania

----------

Opłaty 

Wolne od opłaty

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Urząd Gminy Konopiska
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5
pokój nr 6 (pietro) tel. (0-34) 36-68-993
Inspektor ds. Ewidencji Ludności i dowodów osobistych – Marzena Ciuk

Miejsce składania dokumentów

 

Zawiadomienie wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
ul. Lipowa 5, pokój nr 5
Wymagane dokumenty należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Termin załatwienia sprawy

 

Wójt Gminy Konopiska wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DZ. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1298 z póżn. zm.)

Tryb odwoławczy

 

Do Wójta Gminy Konopiska w terminie 3 dni od dnia doręczenia odmowy organizacji imprezy masowej

Uwagi i dodatkowe informacje

---------

Opracowała: Marzena Ciuk
Zatwierdziła: Elżbieta Gapik