artykuł nr 1

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. nr 147 poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".
Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemną zgodę złaściciela, uzytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszklanym wielorodzinnym,
4) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez pnkt sprzedaży.
W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o którch mowa w art. 18.
Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkocholu oraz piwa,
3) 2100 zł na sprzedaz napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.