artykuł nr 1

Psy agresywne

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej  

Tytuł sprawy /zadania

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Opis sprawy

 

 Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa. Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

 Rasy psów uznawane za agresywne:

1) amerykański pit bull terrier,

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin),

3) buldog amerykański,

4) dog argentyński,

5) pies kanaryjski (Perro de Pressa Canario),

6) tosa inu,

7) rotweiller,

8) akbash dog,

9) anatolian karabash,

10)   moskiewski stróżujący,

11)   owczarek kaukaski.

 W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek, w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie, wraz z dowodem wniesionej opłaty skarbowej w kwocie 82 zł

Wnioskodawca 

Osoba prywatna

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Referat Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy Konopiska

Podinspektor ds. ochrony środowiska – Piotr Ganczarek, ul. Lipowa 5, pokój nr 4 (parter), tel. (034) 32-82-057,
e-mail: srodowisko@konopiska.pl

Miejsce składania dokumentów

 

Wniosek należy złożyć:

1). Przesyłając pocztą na adres:

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274  
Konopiska

2). Osobiście w siedzibie Urzędu:

ul. Lipowa 5, sekretariat (pokój nr 3)

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie - sprawa, która może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Najpóźniej do jednego miesiąca od złożenia wniosku

Podstawa prawna

 

-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami/

Opracował

Piotr Ganczarek

 

Załączniki:
Wniosek23 KB