artykuł nr 1

Zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów 

 

Tytuł sprawy /zadania

Zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów

Opis sprawy

Zgoda Wójta wymagana jest na wycięcie każdego drzewa i krzewu  także samosiejek w wieku powyżej 5 lat oprócz drzew i krzewów (art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):

- w lasach

- owocowe, ale nie te rosnące na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

- rosnące na plantacjach drzew i krzewów;

- których wiek nie przekracza pięciu lat;

- usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

- niszczące nawierzchnię dróg lub ograniczające widoczność na drodze, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

- usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych;

- utrudniające widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniające eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujące tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu;

- stanowiące przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu.

 

Wycięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest opłatą karną (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), liczoną w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów za każdy centymetr obwodu w miejscu ścięcia (art. 89 w/w ustawy)

 

Na wycięcie drzew rosnących na terenach należących do Gminy oraz na terenach leśnych (tj. lasów niepaństwowych), zgodę wydaje Starosta (art. 90 w/w ustawy).

 

Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić wyłącznie na wniosek posiadacza nieruchomości lub za pisemną zgodą jej właściciela (art. 83 ust 1 w/w ustawy). Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu. Jej wysokość jest uzależniona od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

 

Nie pobiera się opłat m.in. za usunięcie drzew (art. 86 ust. 1 w/w ustawy):

- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;

- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

 

We wniosku o zezwolenie na wycięcie drzew trzeba podać (art. 83, ust. 4 w/w ustawy):

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza oraz właściciela nieruchomości;

- tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, musi dołączyć zgodę właściciela);

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa lub krzewy.

 

Uwaga! Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w inne miejsce lub zasadzenia innej roślinności (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Konopiska, na sekretariacie

Wnioskodawca

- Osoba prywatna,

- Firma,

- Inne instytucje (np. stowarzyszenie)

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

podinspektor  d/s ochrony środowiska - Piotr Ganczarek
Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 4 (parter),
tel. (034) 328-20-57
e-mail: srodowisko@@konopiska.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057  fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji następuje zgodnie z art. 35 § 3 KPA w terminie do miesiąca  

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 marca 2004 r. o ochronie przyrody / Dz.U z 2004 r. nr 92 poz. 880 z późn. zm./
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew /Dz.U. z 2004 r Nr 228, poz. 2304, 2305, 2306 z póżn. zm/

- Obwieszczenia Ministra Środowiska z 16 października 2007r w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 /M.P. Z 2007r Nr 77, poz. 828/

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami). 

Opracował

Piotr Ganczarek

Załączniki:
Wniosek106 KB