artykuł nr 1

Rozgraniczenia nieruchomości


Rozgraniczenie  nieruchomości  /etap postępowania  wstępny/

 

Opis sprawy /zadania

Rozgraniczenie  nieruchomości  /etap postępowania  wstępny/

Kogo dotyczy?

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Załączniki:

·   dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (Akt. Not., wypis z Księgi Wieczystej, Postanowienie Sądowe),

·   kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przedmiotem rozgraniczenia,

·  aktualne adresy wszystkich właścicieli biorących udział w rozgraniczeniu ,

·  potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez geodetę uprawnionego,

· ewentualne pełnomocnictwo właściciela do złożenia wniosku,

·  wypisy z ewidencji gruntów dotyczących wnioskodawcy i uczestników.

Formularze /wnioski do pobrania

Wniosek do pobrania

Opłaty

 

 

Wszystkie czynności administracyjne, wniosek i załączniki wolne od opłaty skarbowej (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej Dz. U. nr 86, poz. 960 – zał. Część I pkt. 10).

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr  2 (parter),

tel. (034) 328-24-05

e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

14 dni na wydanie postanowienia wszczynającego rozgraniczenie

 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

 

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000r. nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości- Dz. U. nr 45, poz. 453) oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego- j. tekst Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r.

Tryb odwoławczy

Postanowienie jest ostateczne - nie przysługuje zażalenie!

Uwagi informacje dodatkowe

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak


Rozgraniczenie  nieruchomości  /etap postępowania  końcowy/

 

Opis sprawy /zadania

Rozgraniczenie  nieruchomości  /etap postępowania  końcowy/

Kogo dotyczy?

 

 

Wymagane dokumenty 

 

Wniosek o wydanie decyzji rozgraniczeniowej.

Załączniki:

·   plany z rozgraniczenia nieruchomości przyjęte do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej,

·   pełnomocnictwo właściciela /ewentualnie/.

Formularze /wnioski do pobrania

 

 

Opłaty

Wszystkie czynności wolne od opłaty skarbowej

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 7,

tel. (034) 328-24-05

e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

 

14 dni na wydanie decyzji (od dnia dostarczenia operatu pomiarowego przyjętego do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej)

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości- Dz. U. nr 45, poz. 453) oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego- j. tekst Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r.)

Tryb odwoławczy

 

Strona niezadowolona z decyzji może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - przekazania sprawy sądowi.

Uwagi informacje dodatkowe

 

 

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak