artykuł nr 1

Podział nieruchomości

Rozróżnia się podział nieruchomości /etap postępowania wstępny/ oraz /etap postępowania końcowy/

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI /etap postępowania wstępny/

 

Opis sprawy /zadania

Podział nieruchomości /etap postępowania wstępny/

Kogo dotyczy?

 

 

 

 

 

 Wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości.
Załączniki:
·   wypis z katastru nieruchomości / ewidencji gruntów/,
·   aktualny odpis z Księgi Wieczystej,

·   minimum 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału,

·   ewentualne pełnomocnictwo właściciela nieruchomości,

·   aktualny odpis z rejestru handlowego- jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna (wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli),

·   informacja z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Formularze /wnioski do pobrania

Wzór wniosku

Opłaty

Wniosek, załączniki oraz czynności urzędowe są wolne od opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 litera g w/w ustawy.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

tel. (034) 328-24-05

e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc

 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

 

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663), ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 86, poz. 960), ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j. tekst z 2000 r. Dz. U. nr 98, poz. 1071).

Tryb odwoławczy

 

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi informacje dodatkowe

 

 

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak


 

Podział  nieruchomości  /etap postępowania końcowy/

 

Opis sprawy /zadania

Podział nieruchomości /etap postępowania końcowy/

Kogo dotyczy?

 

 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

 

 

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.

Załączniki:

·   projekty podziału nieruchomości- minimum 2 egzemplarze z klauzulą przyjęcia do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej,

·   pełnomocnictwo właściciela /ewentualne/,

·   wykaz zmian gruntowych,

·   protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Formularze /wnioski do pobrania

 

 

Opłaty

Wniosek, załączniki oraz czynności urzędowe są wolne od opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 litera g w/w ustawy.

 

 

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 7,

tel. (034) 328-24-05

e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

14 dni na wydanie decyzji licząc od dnia dostarczenia wniosku

 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

 

 

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663), ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 86, poz. 960), ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j. tekst z 2000 r. Dz. U. nr 98, poz. 1071).

Tryb odwoławczy

 

 

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi informacje dodatkowe

 

 

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak