artykuł nr 1

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Warunki nabycia gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej  ustala się w rokowaniach, przeprowadzonych z nabywcą. Protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do Księgi Wieczystej ponosi nabywca.

 

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

 

Opis sprawy /zadania

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Kogo dotyczy?

Wymagane dokumenty

 Wniosek o nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Formularze /wnioski do pobrania

Opłaty

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 15-25% ceny nieruchomości. 

Jednostka / osoba odpowiedzialna 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (pareter),

tel. (034) 328-24-05
e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

Do 6 miesięcy

Podstawa prawna 

 

 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 53/VI/2003 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Konopiska oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata. 

Tryb odwoławczy

Uwagi informacje dodatkowe

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak