artykuł nr 1

Wymeldowanie

Wymeldowanie 

 

 

 

Opis sprawy/zadania

Sprawy dot. ewidencji ludności:

- wymeldowanie

Kogo dotyczy?

 

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące obowiązana jest:

- wymeldować się w organie gminy.

Wymagane dokumenty

 

- dokument potwierdzający tożsamość,
- książeczka wojskowa (osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu).

Formularze / wnioski do pobrania

 

- druk EL/WPS/2 (do wymeldowania z pobytu stałego),

- druk EL/WPC/2 (do wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące).

Opłaty 

Zwolnione z opłaty skarbowej

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5

pokój nr 7 (piętro) tel. (0-34) 36-68-993

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i dowodów osobistych - Marzena Ciuk

Miejsce składania dokumentów

 

Wymeldowania można dokonać

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
ul. Lipowa 5, pokój nr 7 (piętro)

Termin załatwienia sprawy

 

Czynność materialno-techniczna, lub w formie decyzji administracyjnej w terminie przewidzianym przez KPA

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1382 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

 

Wojewoda Śląski za pośrednictwem Wójta Gminy Konopiska w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące również jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót

 

Opracowała: Marzena Ciuk

Zatwierdziła: Katarzyna Borecka