artykuł nr 1

Sporządzanie aktu urodzenia

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

- ojciec dziecka albo matka;

 
Jeżeli natomiast urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej. Zgłoszenie takie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka;
2) datę urodzenia dziecka;
3) określenie miejscowości urodzenia dziecka;
4) określenie płci, ciężaru i długości dziecka;
5) charakterystykę porodu.

Oprócz pisemnego zgłoszenia osoba, która ubiega się o akt urodzenia dziecka powinna mieć swój dowód osobisty. 
Natomiast w przypadku zgłoszenia przez inną osobę, konieczny jest dowód osobisty osoby zgłaszającej i upoważnienie do odbioru sporządzonego aktu urodzenia dziecka wypisane przez rodziców. 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224).