artykuł nr 1

Wydawanie zezwolenia

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.