artykuł nr 1

Zawarcie związku małżeńskiego

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest zobowiązana:
- przedstawić dokument stwierdzający tożsamość; 
- przedstawić dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustanie małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;
- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Osoba nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, ponieważ wszystko odbywa się drogą elektroniczną.
Powodem ustania małżeństwa jest:
- akt zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznania za zmarłego z poprzedniego małżeństwa; 
- akt małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Jednakże Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest zobowiązany złożyć Kierownikowi USC dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.
Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224).