artykuł nr 1

Rok 2022

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok277 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok342 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli jako zastępców w czasie nieobecności dyrektora w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Konopiska168 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego172 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Aleksandria Pierwsza - część wsi Aleksandria na Aleksandria Pierwsza?wieś221 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Aleksandria Druga - część wsi Aleksandria na Aleksandria Druga - wieś220 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kijas ? część wsi Wygoda na Kijas ? wieś221 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2022/2023334 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konopiska235 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok396 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032MB
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska307 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok286 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2022 r.319 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu PASMA166 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok296 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 lutego 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek175 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki działające na terenie Gminy Konopiska185 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok308 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku, Zespołu Szkolno?Przedszkolnego w Rększowicach, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, Zespołu Szkolno?Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni, Publicznego Przedszkola w Konopiskach398 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok435 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Konopiska292 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa168 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii przy ul: Gościnna 130178 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach przy ul: Sportowej 7178 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Rększowicach175 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku174 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok487 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2021 rok11 MB
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy190 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok373 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok364 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku164 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Rększowicach164 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska Nr 67/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID - 19168 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok388 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach176 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach175 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz sposobu ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Konopiska282 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach175 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni176 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok407 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok446 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach164 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach165 KB