artykuł nr 1

Kwartał I 2022 rok, sesja XLII

Załączniki:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.414.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały nr Nr 338/XLII/2022)150 KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.406.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały Nr 336/XLII/2022)139 KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.321.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały Nr 335/XLII/2022)138 KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.402.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dot. uchwały Nr 334/XLII/2022)155 KB
UCHWAŁA NR 342/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907"163 KB
UCHWAŁA NR 341/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy160 KB
UCHWAŁA NR 340/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 339/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi214 KB
UCHWAŁA NR 338/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok292 KB
UCHWAŁA NR 337/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.158 KB
UCHWAŁA NR 336/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników223 KB
UCHWAŁA NR 335/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu163 KB
UCHWAŁA NR 334/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska"242 KB
UCHWAŁA NR 333/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022160 KB
UCHWAŁA NR 332/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok539 KB
UCHWAŁA NR 331/XLII/2022 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032MB