artykuł nr 1

RAPORT O STANIE GMINY KONOPISKA ZA ROK 2020

Informacja w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad

Raportem o stanie Gminy Konopiska za rok 2020

 

Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Konopiska w terminie do 31 maja br. przedstawił Radzie Gminy Konopiska Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w 2020 roku.

Debata nad raportem odbędzie w trakcie sesji rady gminy zaplanowanej na 22 czerwca 2021 r. W trakcie debaty może zabrać głos 15 mieszkańców gminy.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska, w Kancelarii Urzędu Gminy Konopiska   (Konopiska ul. Lipowa 5), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 21 czerwca 2021 r. do godz.1500 (decyduje data wpływu do urzędu gminy).

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021