artykuł nr 1

Rok 2021

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031164 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok229 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.316 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok230 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.147 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.161 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2021/2022267 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji418 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok540 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031604 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki Gminy Konopiska w 2021 roku.244 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2021 r.232 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031477 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konopiska.188 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konopiska.MB
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Konopiska247 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia powtórnych konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Konopiska.MB
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031430 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju153 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok 356 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031478 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia urzędu gminy Konopiska 402 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska.834 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Konopiska252 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 kwietnia 2020 r.208 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok381 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2021 roku284 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju155 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2021r.147 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok227 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska333 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2020 rok10 MB
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok432 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok353 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031 481 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok377 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 kwietnia 2020 r.212 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej174 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/ 2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii164 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok373 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska446 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu175 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start155 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach187 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych164 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego168 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok273 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031481 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek174 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031 Na425 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok235 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Konopiska 168 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok258 KB
ZARZĄDZENIE NR 55/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031351 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska533 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok270 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego168 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego167 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego166 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego166 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok269 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2020 rokMB
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2020 rokMB
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok188 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID - 19248 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy190 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok480 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok329 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach163 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie KonopiskaMB
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok173 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska536 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Referacie Gospodarki i Rozwoju121 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok272 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok215 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejMB
ZARZĄDZENIE NR 80/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska237 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Konopiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny125 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok288 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok418 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym oraz ich ewentualnego przeklasyfikowania i przedstawienia do wybrakowania130 KB
ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 października 2021 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Gminie Konopiska823 KB
ZARZĄDZENIE NR 86/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok317 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju120 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. oświatowych108 KB
ZARZĄDZENIE NR 89/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej119 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031MB
ZARZĄDZENIE NR 91/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska124 KB
ZARZĄDZENIE NR 92/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej122 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok371 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok264 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-203220 MB
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok264 KB
ZARZĄDZENIE NR 99/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok343 KB
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego171 KB
ZARZĄDZENIE NR 101/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok380 KB
ZARZĄDZENIE NR 102/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022"348 KB
ZARZĄDZENIE NR 103/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie usług kserowania dokumentów na wniosek interesantów a nie wynikających z obowiązku organu364 KB
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2022r.159 KB
ZARZĄDZENIE NR 106/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok478 KB
ZARZĄDZENIE NR 108/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok388 KB
ZARZĄDZENIE NR 109/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości wyliczenia relacji określonych w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych165 KB
ZARZĄDZENIE NR 110/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach277 KB
ZARZĄDZENIE NR 111/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania zarządzenia dotyczącego podjętych działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2167 KB
ZARZĄDZENIE NR 112/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy190 KB
ZARZĄDZENIE NR 113/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok382 KB
ZARZĄDZENIE NR 115/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok274 KB
ZARZĄDZENIE NR 119/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok339 KB