artykuł nr 1

Rok 2021

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031164 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok229 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.316 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok230 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.147 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.161 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2021/2022267 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok540 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031604 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki Gminy Konopiska w 2021 roku.244 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2021 r.232 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031477 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konopiska.188 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konopiska.MB
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Konopiska247 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia powtórnych konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Konopiska.MB
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031430 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju153 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok 356 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031478 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia urzędu gminy Konopiska 402 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska.834 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Konopiska252 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 kwietnia 2020 r.208 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok381 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2021 roku284 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju155 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2021r.147 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok227 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska333 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2020 rok10 MB
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok432 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok353 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031 481 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok377 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 kwietnia 2020 r.212 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej174 KB