artykuł nr 1

Kwartał I 2020 rok, sesja XVII

UCHWAŁA NR 152/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XVI/2020 Rady Gminy Konopiska z 17 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 153/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 78/X/03 Rady Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 154/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 155/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030.

UCHWAŁA NR 156/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

UCHWAŁA NR 157/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

UCHWAŁA NR 158/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap I".

UCHWAŁA NR 159/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap III".

UCHWAŁA NR 160/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 40/VI/2019 z dnia 19.02.2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR 161/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 41/VI/2019 z dnia 19.02.2019r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR 162/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA NR 163/XVII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.