artykuł nr 1

Rok 2020

obrazek
Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na rok 202098 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi271 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok210 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2020/2021326 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki Gminy Konopiska w 2020 roku250 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.243 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek118 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok332 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Konopiska114 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Konopiska114 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030362 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok 216 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030345 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2020 roku316 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy108 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2117 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Konopiska oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.163 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Konopiska zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2118 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2019 rokMB
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy Konopiska.374 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy116 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok310 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konopiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny129 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Urzędu Gminy Konopiska115 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zasad obniżenia lub zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców lub dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii122 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie utworzenia ?Pionu ochrony? informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Konopiska123 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok316 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 18/2020 z dnia 21 marca 2020r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Konopiska oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.151 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok319 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok301 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok325 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii111 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach111 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi296 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030349 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok357 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 18/2020 z dnia 21 marca 2020r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Konopiska oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.144 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Urzędu Gminy w Konopiskach oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Konopiskach125 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i obsługi monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Konopiska oraz wyznaczonych nieruchomości gminy Konopiska321 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030345 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy101 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.117 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok319 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.122 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych116 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok308 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska653 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Konopiska117 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok307 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok326 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska593 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w KonopiskachMB
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w KonopiskachMB
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030345 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska160 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 135/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Konopiska262 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest udzielanych osobom fizycznym na terenie Gminy Konopiska112 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 września 2019r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów i powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków i weryfikacji wykonanych robót w ramach regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska119 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni gruntu, zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Konopiska oraz przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw138 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.105 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych111 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok341 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok222 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Biblioteki w Konopiskach.107 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego112 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego111 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami107 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach.154 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej218 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konopiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny117 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok233 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030348 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska oraz projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę618 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska oraz projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę618 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok203 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy KonopiskaMB
ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejMB
ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok339 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska394 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok212 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok254 KB
ZARZĄDZENIE NR 85 /2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 18/2020 z dnia 21 marca 2020r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Konopiska zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Konopiska oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.119 KB
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok370 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach246 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. oświatowych108 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ?KONOPIA 2020? z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego130 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem lub przekształceniem informacji publicznej120 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach oraz określenie trybu jej pracy216 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok347 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok350 KB
ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli jako zastępców w czasie nieobecności dyrektora w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Konopiska116 KB
ZARZĄDZENIE NR 97/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok352 KB
ZARZĄDZENIE NR 98/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego111 KB
ZARZĄDZENIE NR 99/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego111 KB
ZARZĄDZENIE NR 100/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok400 KB
ZARZĄDZENIE NR 101/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 września 2019r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów i powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków i weryfikacji wykonanych robót w ramach regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska120 KB
ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska181 KB
ZARZĄDZENIE NR 103/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 7 kwietnia 2020 r.210 KB
ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031664 KB
ZARZĄDZENIE NR 106/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2021MB
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach149 KB
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach152 KB
ZARZĄDZENIE NR 109/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach253 KB
ZARZĄDZENIE NR 110/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok443 KB
ZARZĄDZENIE NR 111/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy140 KB
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach.152 KB
ZARZĄDZENIE NR 113/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Konopiskach155 KB
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał: 1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska 2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęMB