artykuł nr 1

Kwartał I 2020 rok, sesja XVI

UCHWAŁA NR 145/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie apelu o wsparcie finansowe budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie

UCHWAŁA NR 146/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 147/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA NR 148/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 149/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok

UCHWAŁA NR 150/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Konopiska na 2020 rok

UCHWAŁA NR 151/XVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Konopiska