artykuł nr 1

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONOPISKA ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy Konopiska Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Konopiska zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Sesja na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Konopiska odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 czerwca 2019 r., do godziny 15.00.

 

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021