artykuł nr 1

Zarządzenia 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta
Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych
Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi
Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy  Konopiska na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie  zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 lutego 2019 r.  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobu ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt. „Ekologiczna Zagroda 2019”

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Konopiska na wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałych Komisji Likwidacyjnych mienia zakupionego przez Gminę Konopiska na wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów i powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków i weryfikacji wykonanych robót w ramach regulamin udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysoko sprawie i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składu Społecznej komisji do spraw weryfikacji wniosków o wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów i powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków i weryfikacji wykonanych robót w ramach regulamin udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 88/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Konopiska lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym oraz ich ewentualnego przeklasyfikowania i przedstawienia do wybrakowania

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 99/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 100/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 104/2018 z dnia 22 października 2018 r. sprawie systemu monitoringu wizyjnego

ZARZĄDZENIE NR 102/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Biblioteki w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 105/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 106/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZARZĄDZENIE NR 107/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich

obrazek
Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 114/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich100 KB
ZARZĄDZENIE NR 107/2019229 KB
ZARZĄDZENIE NR 106/2019367 KB
ZARZĄDZENIE NR 105/2019254 KB
ZARZĄDZENIE NR 104/2019103 KB
ZARZĄDZENIE NR 103/2019101 KB
ZARZĄDZENIE NR 102/2019346 KB
ZARZĄDZENIE NR 101/2019103 KB
ZARZĄDZENIE NR 100/201996 KB
ZARZĄDZENIE NR 99/2019341 KB
ZARZĄDZENIE NR 98/2019386 KB
ZARZĄDZENIE NR 97/2019105 KB
ZARZĄDZENIE NR 96/2019136 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/2019104 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2019276 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2019107 KB
ZARZĄDZENIE NR 92/2019219 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2019105 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2019375 KB
ZARZĄDZENIE NR 89/2019108 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/2019103 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2019735 KB
ZARZĄDZENIE NR 86/2019135 KB
ZARZĄDZENIE NR 85/2019MB
ZARZĄDZENIE NR 84/2019344 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2019308 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/2019329 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2019103 KB
ZARZĄDZENIE NR 80/2019107 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2019101 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2019103 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2019103 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2019252 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2019195 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2019326 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/2019732 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2019101 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/2019102 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/2019349 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2019106 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2019107 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2019342 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2019101 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2019361 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2019308 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/2019150 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2019318 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/201915 MB
ZARZĄDZENIE NR 59/2019MB
ZARZĄDZENIE NR 58/2019343 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2019196 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2019341 KB
ZARZĄDZENIE NR 54/2019220 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2019848 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/2019223 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2019107 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2019477 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/2019229 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2019136 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2019102 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/2019107 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2019454 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2019191 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2019314 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2019291 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2019105 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2019342 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2019300 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2019315 KB
zw_37_2019_koordynator.pdf107 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2019233 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2019300 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2019191 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2019342 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2019113 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2019455 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2019300 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2019MB
ZARZĄDZENIE NR 28/2019344 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2019239 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2019234 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2019308 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2019287 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2019317 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2019293 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2019265 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2019301 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2019217 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2019346 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2019106 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2019251 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2019341 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2019293 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2019388 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2019297 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2019206 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2019108 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2019104 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2019179 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2019210 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2019109 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2019101 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2019100 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/201998 KB
ZARZĄDZENIE NR 1/201998 KB