artykuł nr 1

Kwartał I 2019 rok, sesja VII

UCHWAŁA NR 45/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 46/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Konopiska-Wschód II"

UCHWAŁA NR 47/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Konopiska - Rekreacja"

UCHWAŁA NR 48/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 49/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

UCHWAŁA NR 50/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie
Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 51/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących sołtysom

UCHWAŁA NR 52/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR 53/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w jedną instytucję kultury o nazwie „ Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Konopiskach"

UCHWAŁA NR 54/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania imienia Stadionowi Lekkoatletycznemu przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach

UCHWAŁA NR 55/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 56/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 57/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły”

UCHWAŁA NR 58/VII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole”