artykuł nr 1

Kwartał I 2019 rok, sesja VI

UCHWAŁA NR 36/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Górka"

UCHWAŁA NR 37/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 38/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKARADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 39/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 40/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

UCHWAŁA NR 41/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

UCHWAŁA NR 42/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028
 

UCHWAŁA NR 43/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 44/VI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Konopiska”