artykuł nr 26

XLIII sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 27

XLII sesja Rady Gminy Konopiska

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy255 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXXIV/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907"269 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok947 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022223 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska (farma fotowoltaiczna)MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok353 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.224 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska225 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi221 KB
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników295 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska326 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu268 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska"286 KB
artykuł nr 28

XLI sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 29

XL sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 30

XXXIX sesja Rady Gminy Konopiska