artykuł nr 1

Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII

UCHWAŁA NR 141/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA  dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

UCHWAŁA NR 142/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 143/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

UCHWAŁA NR 144/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korzonek II”

UCHWAŁA NR 145/XXII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 146/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Piła"

UCHWAŁA NR 147/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 136/XX/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 148/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

UCHWAŁA NR 149/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 150/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2015r.

UCHWAŁA NR 151/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego  Centrum Kultury i Rekracji w Konopiskach za 2015 rok

UCHWAŁA NR 152/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2015 r.

UCHWAŁA NR 153/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Konopiska za 2015 rok

UCHWAŁA NR 154/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2015 rok

UCHWAŁA NR 155/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska

UCHWAŁA NR 156/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie skargi Pana Roberta Kołodziejczyka na działalność Wójta

UCHWAŁA NR 157/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 158/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

UCHWAŁA NR 159/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV