artykuł nr 1

Zarządzenia 2015

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania  Komisji ds rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do poniesionych kosztów usuwania i  unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest udzielanych osobom fizycznym na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wraz z ustaleniem Regulaminu jego działania

ZARZĄDZENIE NR 5/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków  rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 03/2014 z dn. 07.01.2014r

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Orkiestry Dętej Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań własnych gminy

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Konopiska w 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia rejestru umów

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 marca 2015 r.w sprawie ustalenia składu Społecznej komisji do spraw weryfikacji wniosków o wynajem lokalimieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA  dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Koordynator do spraw informatyki

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie  zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 35/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany  zarządzenia numer 31/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 39/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany  w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 47/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 48/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA   dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie  wprowadzenia Instrukcji wysyłania upomnień i sporządzania tytułów wykonawczych na zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych

ZARZĄDZENIE NR 51/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Korzonku.

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej Gminy Konopiska-Gminnej Administracji Oświaty w Konopiskach, ul. Sportowa 7.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur przekazania samorządowej szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora placówki

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 58/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 59/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 61/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Konopiska oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 66/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZARZĄDZENIE NR 68/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji ds. referendum

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 72/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie  przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska za I półrocze 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 73/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 77/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 września 2015 r. sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia 600 szt Obligacji serii A2 Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 82/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym oraz ich ewentualnego przeklasyfikowania i przedstawienia do wybrakowania

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 91/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 października 2015 r. w sprawie:  organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Konopiska oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń.

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 95/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 97/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 98/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

ZARZĄDZENIE NR 99/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji sprzętu przeciwpożarowego stanowiącego własność gminy Konopiska a przekazanego w użytkowanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 101/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 104/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego p. k. „BURZA 2015” na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 105/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie  upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z egzekwowaniem należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej

ZARZĄDZENIE NR 106/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA  dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 110/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA  dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 4/2015166 KB
ZARZĄDZENIE NR 113/2015321 KB
ZARZĄDZENIE NR 112/2015382 KB
ZARZĄDZENIE NR 111/2015414 KB
ZARZĄDZENIE NR 110/201597 KB
ZARZĄDZENIE NR 109/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 108/2015185 KB
ZARZĄDZENIE NR 107/2015247 KB
ZARZĄDZENIE NR 106/2015333 KB
ZARZĄDZENIE NR 105/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 104/2015124 KB
ZARZĄDZENIE NR 103/2015519 KB
ZARZĄDZENIE NR 102/2015937 KB
ZARZĄDZENIE NR 101/2015266 KB
ZARZĄDZENIE NR 100/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 99/2015400 KB
ZARZĄDZENIE NR 98/2015227 KB
ZARZĄDZENIE NR 97/201594 KB
ZARZĄDZENIE NR 96/2015104 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/201595 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2015388 KB
ZARZĄDZENIE NR 92/2015104 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2015272 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2015166 KB
ZARZĄDZENIE NR 89/2015167 KB
ZARZĄDZENIE NR 86/2015270 KB
ZARZĄDZENIE NR 85/2015421 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/201595 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2015350 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/2015265 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 80/2015178 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2015220 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2015198 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2015323 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2015138 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2015327 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2015230 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/2015215 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2015MB
ZARZĄDZENIE NR 70/201590 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2015286 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2015259 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2015165 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/201590 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2015304 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2015408 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/2015194 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/201597 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/2015162 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2015268 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/2015346 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2015173 KB
ZARZĄDZENIE NR 55/201594 KB
ZARZĄDZENIE NR 54/2015176 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2015319 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/201593 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2015335 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2015179 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/201586 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2015298 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/201587 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2015140 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2015214 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/201594 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2015661 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2015100 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/201586 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2015651 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2015651 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2015MB
ZARZĄDZENIE NR 28/2015274 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/201591 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2015186 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2015186 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2015186 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2015229 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2015235 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2015265 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/201595 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2015267 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2015182 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2015182 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/201589 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2015156 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2015189 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/201595 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2015223 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2015299 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2015256 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/201594 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2015156 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2015157 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/201592 KB
ZARZĄDZENIE NR 1/2015 86 KB