artykuł nr 1

Zarządzenia 2014

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych

ZARZĄDZENIE NR 03/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formie XML oraz tekstów jednolitych aktów normatywnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Wójta Gminy Konopiska w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Konopiska w 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 14/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE 17/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 19/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie  wprowadzenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jednostek  budżetowych Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

ZARZĄDZENIE NR 31/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy

ZARZĄDZENIE NR 33/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

ZARZĄDZENIE NR 36/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 39/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 41/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2014 r. sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 42/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 43/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 44/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2014

ZARZĄDZENIE NR 48/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie  przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 49/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Jamki

ZARZĄDZENIE NR 50/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 51/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie  odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 52/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 53/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

ZARZĄDZENIE NR 54/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 55/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2014 r. w sprawie  zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE NR 56/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

ZARZĄDZENIE NR 57/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 września 2014 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 60/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

ZARZĄDZENIE NR 61/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 62/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Korzonku.

ZARZĄDZENIE NR 63/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
w gminie Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 64/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy  Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania zespołów do weryfikacji kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów , burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2014 r. Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 70/2014 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 70/201485 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/2014281 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/201498 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/201493 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2014330 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2014310 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2014243 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/201493 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/201495 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2014222 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/2014271 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2014320 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/201495 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2014275 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2014261 KB
ZARZĄDZENIE NR 55/201499 KB
ZARZĄDZENIE NR 54/201493 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2014259 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/201490 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/201492 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2014181 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/201494 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2014205 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2014114 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2014278 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2014174 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/201489 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/201490 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/201491 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/201491 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2014257 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2014276 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2014273 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2014217 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2014259 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2014317 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/201494 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2014192 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2014222 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2014172 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2014178 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/201495 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2014252 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2014260 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2014MB
ZARZĄDZENIE NR 23/2014280 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2014200 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2014186 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2014258 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2014264 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/201483 KB
ZARZĄDZENIE 17/2014MB
ZARZĄDZENIE NR 16/2014291 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/201492 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2014185 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2014187 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2014254 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2014174 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2014100 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2014179 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2014165 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2014420 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2014250 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2014250 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2014199 KB
ZARZĄDZENIE NR 03/2014252 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/201495 KB
ZARZĄDZENIE NR 1/201487 KB