artykuł nr 1

Uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 258/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wydania opinii o lokalizacji dla ośrodka gier na automatach w miejscowości Wygoda 11D

Uchwała Nr 259/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 260/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własnosc gminy

Uchwała Nr 261/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, scalenia i podziału gruntów lub modernizacji infrastruktury publicznej

Uchwała Nr 262/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010

Uchwała Nr 263/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 264/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn."Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii"

Uchwała Nr 265/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem"

Uchwała Nr 266/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr 267/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

Uchwała Nr 268/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieku Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

Uchwała Nr 269/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosparwnych

Uchwała Nr 270/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska na lata 2007-2013 

Uchwała Nr 271/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęc dla pedagoga, logopedy, tyflopedagoga, surdopedagoga

Uchwała Nr 272/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Wiesława Markowskiego na działalność Wójta Gminy Konopiska

Uchwała Nr 273/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Ireneusza Nowaka na działalność Wójta Gminy Konopiska