artykuł nr 1

Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 200/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok

Uchwała Nr 201/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 202/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

Uchwała Nr 203/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomoSci do zasobu mienia komunalnego gminy

Uchwała Nr 204/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr 205/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 119/XIII/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr 206/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 176/XVIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 04 września 2008 r., o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska 

Uchwała Nr 207/XXI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokośc i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania waynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokośc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacacnia.