artykuł nr 1

Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 184/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

Uchwała Nr 185/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

Uchwała Nr 186/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009

Uchwała Nr 187/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 119/XIII/2008 z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżtu Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr 188/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Uchwała Nr 189/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr 190/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wysokosci ekwiwalentu przysługującego czlonkom ochotniczej strazy pożarnej

Uchwała Nr 191/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin

Uchwała Nr 192/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Uchwała Nr 193/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do korzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Uchwała Nr 194/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr 195/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego "Konopiska-osiedle"