artykuł nr 1

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2009 roku

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2009 roku

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu za I, II, III i IV kwartał 2009 roku

artykuł nr 3

Budżet na 2009 rok

W załączeniu:
1. Budżet gminy Konopiska na 2009 rok
2. Uchwała Nr 4100/VI/180/2008 z dnia 10 grudnia 2008r roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.164.562 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2009 rok Gminy Konopiska.
3. . Uchwała Nr 4100/VI/186/2008 z dnia 10 grudnia 2008r roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Konopiska ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach.
4. Uchwała Nr 4100/VI/173/2008 z dnia 10 grudnia 2008r roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.