artykuł nr 1

Uchwały z XV Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 137/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr 30/IV/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest

Uchwała Nr 138/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego planu inwestycyjnego zadań na lata 2008-2010 na terenie Gminy Konopiska

Uchwała Nr 139/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmian w palnie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Uchwała Nr 140/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa

Uchwała Nr 141/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku współdziałania Gminy Konopiska i Gminy Częstochowa w zakresie realizacji zadań oświatowych

Uchwała Nr 142/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wspólfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała Nr 143/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała Nr 144/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr 145/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Uchwała Nr 146/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
(Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2007 rok znajduje sie w zakładce Prawo lokalne, Budżet, Sprawozdania z wykonania budżetu, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007)

Uchwała Nr 147/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Konopiska oraz Palnu Odnowy Sołectwa Korzonek-Leśniaki

Uchwała Nr 148/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do współnej realizacji Projektu pod nazwą "System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

Uchwała Nr 149/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Konopiska

Uchwała Nr 150/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska
(Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska znajduje sie w zakładce Prawo lokalne)

Uchwała Nr 151/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadania z zakresu promocji kultury

Uchwała Nr 152/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia gmin