artykuł nr 1

Uchwały - Sesja V

Uchwała nr 36/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała nr 37/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała nr 38/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Uchwała nr 39/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Konopiska

Uchwała nr 40/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach

Uchwała nr 41/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy.

Uchwała nr 42/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie współdziałania Gminy Konopiska z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz opracowania koncepcji i projektu "Podczęstochowska Strefa Aktywności Gospodarczej"

Uchwała nr 43/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Konopiska

Uchwała nr 44/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie Przystąpienia Gminy Konopiska do Stowarzyszenia "Śląski Związek Gmin i Powiatów"

Uchwała nr 45/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Uchwała nr 46/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Uchwała nr 47/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska

Uchwała nr 48/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Konopiska, Skarbnika Gminy Konopiska oraz Redaktora Naczelnego Biuletynu "Pasma" o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała nr 49/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hutki-druga linia zabudowy"

Uchwała nr 50/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec-etap II"

Uchwała nr 51/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych

Uchwała nr 52/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego programu inwestycyjnego zadań na lata 2006 - 2010 na terenie Gminy Konopiska

Uchwała nr 53/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o dotację do zadania w ramach "Konnkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi" w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn."Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Łaziec - boisko do koszykówki i boisko do sitakówki plażowej"

Uchwała nr 54/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o dotację do zadania w ramach "Konnkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi" w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn."Wygodzianka - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda"

Uchwała nr 55/V/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o dotację do zadania w ramach "Konnkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi" w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn."Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rększowice".