artykuł nr 1

Informacja o opłacie skarbowej

O P Ł A T A S K A R B O W A

 

Urząd Gminy Konopiska informuje, że z dniem 01 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U z 2006, Nr 225, poz. 1635).

 

Najważniejsze zmiany

 

 1. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu.

   

 2. Nie pobiera się opłaty od podań i załączników do podań.

   

 3. Zniesienie podań jako przedmiotów opłaty skarbowej ułatwi wnoszenie ich drogą elektroniczną.

   

 4. Opłatę skarbową pobiera się za konkretną czynność organu administracji publicznej np. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej, określonej w wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stanowiącym załącznik do ustawy.

   

 5. Nie ma obowiązku ponoszenia wydatków związanych z opłaceniem opłaty skarbowej w związku z wystawieniem weksla oraz od dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela, jako niezwiązanych z działaniami z zakresu administracji publicznej.

   

INFORMACJA DLA OSÓB UISZCZAJĄCYCH OPŁATĘ SKARBOWĄ

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. z 2006 r. Nr 246 poz. 1804) - składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest:

 

 1. załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej do wniosku

   

 2. dowód ten pozostawia się w aktach sprawy

   

 3. na żądanie osoby dowód zapłaty może zostać zwrócony pod warunkiem dokonania na nim adnotacji zgodnie z rozporządzeniem

   

 4. w tytule wpłaty lub przekazu bankowego należy zamieścić wpis o następującej treści: „opłata skarbowa” może być również wpisana czynność za którą opłata jest pobierana

   

OPŁATA SKARBOWA STANOWI DOCHÓD BUDŻETU GMINY KONOPISKA I NALEŻY JĄ WPŁACAĆ NA NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Konopiskach  
40 8273 0006 2001 0000 0172 0001