artykuł nr 1

Zarządzenia 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowania kasowego na rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 2 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora d/s pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Referacie Gospodarki i Rozwoju

ZARZĄDZENIE Nr 3 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE Nr 4 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 stycznia 2007 roku w sprawie powołania na stanowisko Z-cy Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 5 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

ZARZĄDZENIE Nr 5A Wójta Gminy Konopiska z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

ZARZĄDZENIE Nr 6 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 7 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2006

ZARZĄDZENIE Nr 9 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów gminnych placówek oświatowych.

ZARZĄDZENIE Nr 10 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 11 Wójta Gminy Konopiska z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 12 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni

ZARZĄDZENIE Nr 13 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach

ZARZĄDZENIE Nr 14 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku im. Marii Konopnickiej

ZARZĄDZENIE Nr 16 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 17 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Konopiska na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

ZARZĄDZENIE Nr 18 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 20 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 21 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Jamkach-Korzonku.

ZARZĄDZENIE Nr 22 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni.

ZARZĄDZENIE Nr 23 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach.

ZARZĄDZENIE Nr 24 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach.

ZARZĄDZENIE Nr 25 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 26 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 27 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 27a Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 28 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 29 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmian utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 30 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 31 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 32 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zadań obronnych w gminie Konopiska w roku 2007.

ZARZĄDZENIE Nr 34 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z GFOŚiGW utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

ZARZĄDZENIE Nr 35 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 36 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 37 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 38 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 39 Wójta Gminy Konopiska z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 40 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 42 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Konopiska z dnia 5 września 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Konopiska.

ZARZĄDZENIE Nr 44 Wójta Gminy Konopiska z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie gminy Konopiska w dniu 20 września 2007.

ZARZĄDZENIE Nr 45 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok i częściowego uchylenia Zarządzenia nr 37/07 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 46 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok oraz uzupełnienia zapisów w Zarządzeniu nr 45/2007 z dnia 14 września 2007 w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok i częściowego uchylenia Zarządzenia nr 37/07 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 48 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

ZARZĄDZENIE Nr 49 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 50 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 września 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 51 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 września 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 52 Wójta Gminy Konopiska z dnia 22 października 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 53 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 11 z dnia 31 marca 2006 r. Wójta Gminy Konopiska w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego.

ZARZĄDZENIE Nr 54 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 55 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian do budżetu i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 56 Wójta Gminy Konopiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmian do budżetu i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 57 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

ZARZĄDZENIE Nr 58 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 59 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 60 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 61 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 62 Wójta Gminy Konopiska z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Gminy Konopiska w 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63 Wójta Gminy Konopiska z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

ZARZĄDZENIE Nr 64 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 65 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 66 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 67 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 68 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE Nr 69 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 70 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 71 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów w Pałyszu.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE Nr 68/0729 KB
ZARZĄDZENIE Nr 71/07131 KB
ZARZĄDZENIE Nr 70/07361 KB
ZARZĄDZENIE Nr 69/07560 KB
ZARZĄDZENIE Nr 67/07MB
ZARZĄDZENIE Nr 66/07542 KB
ZARZĄDZENIE Nr 65/07693 KB
ZARZĄDZENIE Nr 64/07679 KB
ZARZĄDZENIE Nr 63/07165 KB
Załącznik do zarządzenia 62/0748 KB
ZARZĄDZENIE Nr 62/07126 KB
ZARZĄDZENIE Nr 61/07808 KB
ZARZĄDZENIE Nr 60/07450 KB
ZARZĄDZENIE Nr 59/07463 KB
ZARZĄDZENIE Nr 58/07671 KB
ZARZĄDZENIE Nr 57/07333 KB
ZARZĄDZENIE Nr 56/07715 KB
ZARZĄDZENIE Nr 55/07435 KB
ZARZĄDZENIE Nr 54/07730 KB
ZARZĄDZENIE Nr 53/07131 KB
ZARZĄDZENIE Nr 52/07789 KB
ZARZĄDZENIE Nr 51/07341 KB
ZARZĄDZENIE Nr 50/07564 KB
ZARZĄDZENIE Nr 49/07238 KB
ZARZĄDZENIE Nr 48/07101 KB
ZARZĄDZENIE Nr 47/07948 KB
ZARZĄDZENIE Nr 46/07779 KB
ZARZĄDZENIE Nr 45/07749 KB
ZARZĄDZENIE Nr 44/07264 KB
ZARZĄDZENIE Nr 43/07128 KB
ZARZĄDZENIE Nr 42/07914 KB
ZARZĄDZENIE Nr 41/07684 KB
ZARZĄDZENIE Nr 40/07257 KB
ZARZĄDZENIE Nr 39/07442 KB
ZARZĄDZENIE Nr 38/07380 KB
ZARZĄDZENIE Nr 37/07444 KB
ZARZĄDZENIE Nr 36/07887 KB
ZARZĄDZENIE Nr 35/07997 KB
ZARZĄDZENIE Nr 34/07197 KB
ZARZĄDZENIE Nr 33/07205 KB
ZARZĄDZENIE Nr 32/07517 KB
ZARZĄDZENIE Nr 31/07186 KB
ZARZĄDZENIE Nr 30/07317 KB
ZARZĄDZENIE Nr 29/07301 KB
ZARZĄDZENIE Nr 28/07324 KB
ZARZĄDZENIE Nr 27a/07166 KB
ZARZĄDZENIE Nr 27/07547 KB
ZARZĄDZENIE Nr 26/07566 KB
ZARZĄDZENIE Nr 25/07327 KB
ZARZĄDZENIE Nr 24/07328 KB
ZARZĄDZENIE Nr 23/07333 KB
ZARZĄDZENIE Nr 22/07327 KB
ZARZĄDZENIE Nr 21/07324 KB
ZARZĄDZENIE Nr 20/07502 KB
ZARZĄDZENIE Nr 19/07573 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/07MB
ZARZĄDZENIE Nr 17/07604 KB
Zarządzenie nr 6/07926 KB
ZARZĄDZENIE Nr 16/07352 KB
ZARZĄDZENIE Nr 15/07351 KB
ZARZĄDZENIE Nr 14/07352 KB
ZARZĄDZENIE Nr 13/07354 KB
ZARZĄDZENIE Nr 12/07351 KB
ZARZĄDZENIE Nr 11/07566 KB
ZARZĄDZENIE Nr 10/07559 KB
ZARZĄDZENIE Nr 9/07336 KB
Strony z podpisami do Zarządzenia nr 8/07 MB
ZARZĄDZENIE Nr 8/07244 KB
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska577 KB
ZARZĄDZENIE Nr 7/07504 KB
ZARZĄDZENIE Nr 5A/07290 KB
ZARZĄDZENIE Nr 5/07332 KB
ZARZĄDZENIE Nr 4/07306 KB
ZARZĄDZENIE Nr 3/07MB
ZARZĄDZENIE Nr 2/07303 KB
ZARZĄDZENIE Nr 1/07215 KB