artykuł nr 1

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 22. 05. 2007 r.

GR/0736/64/2007


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 KPA zawiadamia się, że w dniu 08. 05. 2007 r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SONDA” z siedzibą w 42-224 Częstochowa, ul. Gombrowicza 8/4, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji tłocznej na działce nr ewid. 642 k.m. 6 w Konopiskach.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 73 KPA strona może w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 9, składać w w/w sprawie wyjaśnień i uwagi. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


artykuł nr 2

Obwieszczenie

Konopiska, 10.05.2007 r.

GR-7320/1/2007OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 25.04.2007 r. przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 46/V/07 o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.


Zainteresowani mogą składać wnioski do studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 w terminie do dnia 06.06.2007 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Konopiska, 10.05.2007 r.


GR-7321/ 1/1/2007

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 25.04.2007 r. przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 47/V/07 o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – osiedle” (dz. nr 1702/2 i 2665)

  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria – ul. Przejazdowa” (dz. nr 223/1)

z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul. Spółdzielcza” (dz. nr 2600)

z podstawowym przeznaczeniem na różnorodną działalność gospodarczą.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 w terminie do dnia 06.06.2007 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


artykuł nr 4

Obwieszczenie


Załączniki:
Obwieszczenie21 KB
artykuł nr 5

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 1/07

Konopiska, 29. 01. 2007r.
GR/7331/ 1 /06/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 1/07

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3 i 4, oraz art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krystiana Pizonia, działającego w imieniu firmy POLKOMTEL S.A. z dnia 20.01.2005 r.

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid.: 2593/1, k.m. 7 obręb Konopiska

1.Inwestycja obejmuje budowę:
masztu w konstrukcji kratownicowej o wysokości 41,5 m, z antenami sektorowymi i radioliniowymi kontenera technologicznego ogrodzenia dojazdu
2.Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności :
a)warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- projektowana inwestycja stanowi budowę obiektu telefonii komórkowej;
- lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia winna zachować wymagania wynikające z norm szczegółowych;
b)wymagań w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- włączenie do sieci energetycznej na warunkach określonych przez jej dysponenta,
- obsługa z drogi wewnętrznej,
c)wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich: projektowana inwestycja nie może: -powodować naruszenia interesów osób trzecich, w tym spowodować pozbawienie dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej,
-powodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczać powietrza i gleby.
d)inne; ochrona środowiska naturalnego, kulturowego i zdrowia ludzi:
- oddziaływanie związane z projektowaną inwestycją nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu stanowiącego własność inwestora.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymagane będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 47-52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 zpz.)

Lokalizacja projektowanej inwestycji wyznaczona została na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.UZASADNIENIE


Przedsiębiorstwo POLKOMTEL S.A. za pośrednictwem Pana Krystiana Pizonia zwróciło się w dniu 20.01.2005 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu i kontenera technologicznego stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid.: 2593/1, k.m. 7 obręb Konopiska Teren objęty wnioskiem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzji przeprowadzono postępowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W toku postępowania administracyjnego zakończonego niniejszą decyzją dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

W wyniku analiz ustalono, że:
- inwestycja lokalizowana jest na terenie należącym do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Częstochowie-Rząsawach.
- teren inwestycji położony jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy nad górną Liswartą”
- w granicach terenu objętego inwestycją oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie innych przepisów odrębnych.
-obszar objęty inwestycją położony jest poza granicami terenów górniczych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych.
-inwestycja jest zakwalifikowana do przedsięwzięć wymagających opracowania raportu w sprawie oddziaływania na środowisko,
- z analizy raportów w sprawie oddziaływania na środowisko analogicznych obiektów wynika, że oddziaływanie pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia nie może mieć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi,
-w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, który utracił ważność z dniem 01.01.2004 r teren nie był przeznaczony na inwestycje publiczne o znaczeniu ponadlokalnym,
- sąsiadujące tereny mają przeznaczenie rolnicze oraz rekreacyjne (pole golfowe)
- teren nie wymaga uzyskiwania zgody na nierolnicze przeznaczenie (teren zainwestowany - Bi) - projekt decyzji ze względu na istniejące uwarunkowania nie wymaga uzgodnień

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej inwestycji celu publicznego zawiadomiono :
- na piśmie - inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja, a także właścicieli działek sąsiadujacych – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 25.01.2006 r
- w drodze obwieszczenia - pozostałe strony postępowania; obwieszczenia ukazały się:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Konopiska ,
w terenie w pobliżu planowanej inwestycji.

W wyniku zawiadomienia o wszczęciu postępowania wpłynął sprzeciw dotyczący lokalizacji inwestycji podpisany przez właścicieli sąsiadujących działek. Zamierzenie w swym zakresie - przy spełnieniu warunków zapisanych w treści niniejszej decyzji, w tym przy przestrzeganiu wymagań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska nie powinno powodować szkodliwego oddziaływania na środowisko i naruszenia interesów osób trzecich. Ostateczna ocena występowania lub nie występowania szkodliwości będzie mogła być przeprowadzona na etapie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego określone jak w treści decyzji.POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: wiąże organ wydający pozwolenie na budowę ( art.55 ), podlega wygaszeniu, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie została wcześniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę ( art. 65 ).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Na etapie projektowania, zatwierdzania projektu oraz ubiegania się o pozwolenie na budowę mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie wynikającym z rodzaju inwestycji, dla której ustalono niniejsze warunki zabudowy. Przepisami wiodącymi będą unormowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i aktach wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem obowiązku uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń (art.32 ust.1 i art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego).

Załącznik :
Mapa zasadnicza w skali 1 : 1 000 z oznaczonym terenem inwestycji

Przygotowanie projektu decyzji : mgr Stefan Zalewski

Otrzymują :
1.Wnioskodawca – Pan Krystian Pizoń, 42-700 Lubliniec, ul. Moniuszki 2
2.Polkomtel S.A. Warszawa, Biuro Regionu 2, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 4
3.Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 42-209 Częstochowa, ul. Zielona 84
4.Starostwo Powiatowe w Częstochowie 5.a/a.

Załączniki:
ZałącznikMB
Dostępne kategorie:
Rok 2007