artykuł nr 1

Uchwały RIO

Uchwała Nr 4100/VII/10/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok.

Uchwała Nr 4100/VII/45/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Konopiska pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 836.834 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice".

Uchwała nr 4100/VII/101/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy konopiska projekcie budżetu na 2007 rok wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata nastepne oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami