artykuł nr 1

Uchwały-Sesja XXIX

Uchwała nr 261/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
(sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2005 rok znajduje się w: Informacje Urzędu, Zarządzenia Wójta, 2006, Zarządzenie nr 7/06)

Uchwała nr 262/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała nr 264/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycje pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice"

Uchwała nr 265/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozadnia finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Uchwała nr 266/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała nr 267/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Konopiska nieruchomości stanowiących wlasność Skarbu Państwa

Uchwała nr 268/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

Uchwała nr 269/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału Gminy Konopiska na okregi wyborcze

Uchwała nr 270/XXIX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Konopiska