artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu

INFORMACJA z wykonania budżetu za I, II, III i IV kwartał 2006 roku
artykuł nr 2

Budżet na 2006 rok

W załączeniu:
1. Budżet Gminy Konopiska na 2006 rok
2. Uchwała Nr 4100/VII/44/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok