artykuł nr 1

Zarządzenia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 Wójta Gminy Konopiska z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2006

ZARZĄDZENIE Nr 2 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy skarnika w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 3 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu

ZARZĄDZENIE Nr 4 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE Nr 5 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 6 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przeniesienia środków z ogólnej rezerwy budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 7 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2005

ZARZĄDZENIE Nr 8 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 9 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 10 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 11 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego

ZARZĄDZENIE Nr 12 Wójta Gminy Konopiska z dnia 06 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia stanowisk pracy z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE Nr 13 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Gminie Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 14 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 16 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2006 rok 

ZARZĄDZENIE Nr 17 Wójta Gminy Konopiska z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 18 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji

ZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2006 Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 21 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie sprostowania do Zarządzenia nr 17/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie zmian do budzetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 22 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 23 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 24 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 25 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 26 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 27 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 28 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 29 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 30 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 31 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33 Wójta Gminy Konopiska z dnia 04 lipca 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

ZARZĄDZENIE Nr 34 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie sprostowania do Zarządzenia nr 31/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 36 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 37 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 38 Wójta Gminy Konopiska z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie sprostowania do Zarządzenia nr 35/06 z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 39 Wójta Gminy Konopiska z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 40 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 42 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łaźcu

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 44 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 45 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 września 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska. 

ZARZĄDZENIE Nr 46 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 47 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 48 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 września 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Konopiska

ZARZĄDZNIE Nr 49 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 września 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok i częściowego uchylenia Zarządzenia nr 47/06 z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok
 

 

ZARZĄDZNIE Nr 50 Wójta Gminy Konopiska z dnia 03 października 2006 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie gminy KONOPISKA w 2006r.

ZARZĄDZNIE Nr 53 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zmian do budzetu gminy na  2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 54 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na  2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 55 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmian dobudzetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 56 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 listopada 2006 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

ZARZĄDZNIE Nr 57 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 58 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZNIE Nr 59 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie sprostowania Zarządzenia nr 57/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r.

ZARZĄDZNIE Nr 60 Wójta Gminy Konopiska z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 61 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 63 Wójta Gminy Konopiska z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 64 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy  na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 65 Wójta Gminy Konopiska z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 66 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZNIE Nr 67 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutracyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZNIE Nr 68 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2006 rok

ZARZĄDZNIE Nr 69 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok

 

Załączniki:
Zarządzenie 66/0629 KB
ZARZĄDZENIE Nr 69/06MB
ZARZĄDZENIE Nr 68/06MB
ZARZĄDZENIE Nr 67/06232 KB
ZARZĄDZENIE Nr 65/06245 KB
ZARZĄDZENIE Nr 64/06754 KB
ZARZĄDZENIE Nr 63/06MB
ZARZĄDZENIE Nr 61/06MB
Załącznik nr 1 (str.2)320 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 60/06 (str.1)319 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/06235 KB
ZARZĄDZENIE Nr 59/06324 KB
ZARZĄDZENIE Nr 58/06253 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 57/06 (str.2)222 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 57/06 (str.1)309 KB
ZARZĄDZENIE Nr 57/06224 KB
ZARZĄDZENIE Nr 56/0624 KB
Załącznik nr 1 (str.2)270 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 55/06 (str.1)301 KB
ZARZĄDZENIE Nr 55/06206 KB
Załącznik nr 1 (str.5)305 KB
Załącznik nr 1 (str.4)333 KB
Załącznik nr 1 (str.3)316 KB
Załącznik nr 1 (str.2)332 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 54/06 (str.1)319 KB
ZARZĄDZENIE Nr 54/06 208 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 53/06 (str.2)196 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 53/06 (str.1)313 KB
ZARZĄDZENIE Nr 53/06219 KB
ZARZĄDZENIE Nr 50/06493 KB
strona 2426 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 49/06421 KB
ZARZĄDZENIE Nr 49/06402 KB
ZARZĄDZENIE Nr 48/06355 KB
strona 2372 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 47/06433 KB
ZARZĄDZENIE Nr 47/06334 KB
Załącznik nr do ZARZĄDZENIE Nr 46/06409 KB
ZARZĄDZENIE Nr 46/06323 KB
ZARZĄDZENIE Nr 45/06 WGK33 KB
ZARZĄDZENIE Nr 44/06 WGK775 KB
ZARZĄDZENIE Nr 43/06 WGKMB
ZARZĄDZENIE NR 42/06 WGK535 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/06 WGKMB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2006 roku405 KB
ZARZĄDZENIE Nr 39/06 WGK933 KB
ZARZĄDZENIE Nr 38/06 WGK635 KB
ZARZĄDZENIE Nr 37/06 WGK956 KB
ZARZĄDZENIE Nr 36/06 WGKMB
ZARZĄDZENIE Nr 35/06 WGKMB
ZARZĄDZENIE Nr 34/06 WGK617 KB
ZARZĄDZENIE Nr 33/06 WGKMB
ZARZĄDZENIE Nr 31/06 WGKMB
ZARZĄDZENIE Nr 30/06 WGKMB
ZARZĄDZENIE Nr 29/06 WGK604 KB
ZARZĄDZENIE Nr 28/06 WGK544 KB
ZARZĄDZENIE Nr 27/06 WGK552 KB
ZARZĄDZENIE Nr 26/06 WGK558 KB
ZARZĄDZENIE Nr 25/06 WGK558 KB
ZARZĄDZENIE Nr 24/06 WGK551 KB
ZARZĄDZENIE Nr 23/06 WGK986 KB
ZARZĄDZENIE Nr 22/06 WGKMB
ZARZĄDZENIE Nr 21/06 WGK649 KB
ZARZĄDZENIE nr 19/06 WGK573 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 18/06 WGK90 KB
ZARZĄDZENIE Nr 18/06 WGK25 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 17/06 WGK148 KB
ZARZĄDZENIE Nr 17/06 WGK21 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 15/06 WGK28 KB
ZARZĄDZENIE Nr 15/06 WGK21 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 16/06 WGK84 KB
ZARZĄDZENIE Nr 16/06 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 14/06 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 13/06 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 12/06 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 11/06 WGK35 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 10/06 WGK44 KB
ZARZĄDZENIE Nr 10/06 WGK61 KB
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KONOPISKA42 KB
ZARZĄDZENIE Nr 9/06 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 8/06 WGK21 KB
Sprawozadanie z wykonanie budżetu gminy Konopiska za 2005 rok443 KB
ZARZĄDZENIE Nr 7/06 WGK22 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 6/06 WGK38 KB
ZARZĄDZENIE Nr 6/06 WGK21 KB
Układ wykonawczy budżetu gminy na 2006 rok980 KB
ZARZĄDZENIE Nr 4/06 WGK34 KB
ZARZĄDZENIE Nr 3/06 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 2/06 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 1/06 WGK24 KB