artykuł nr 1

Uchwały - Sesja XXVIII

Uchwała nr 248/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kopalni

Uchwała nr 249/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łaźcu

Uchwała nr 250/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Konopiskach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Konopiskach

Uchwała nr 251/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego w skład komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii

Uchwała nr 252/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dochodów i planu wydatków rachunku dochodów własnych w 2006 roku

Uchwała nr 253/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 255/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutegop 1006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok

Uchwała nr 256/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska

Uchwała nr 257/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

Uchwała nr 257/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska zdnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska w sprawie Programu Dostosowania obiektów SP ZOZ GOZ Konopiska do obowiązujących przepisów

Uchwała nr 259/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

Uchwała nr 260/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej