artykuł nr 1

Uchwała  nr 13/2004

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie

Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

z dnia  06.10. 2004

 

 

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. nr 91 poz. 408 z późn. zmianami)

Rada Społeczna uchwala:

 

                                                              § 1

1.      Wprowadzić następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego   

     Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach:

                 1) w § 7 pkt.1.dodaje się ppkt.13  „rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

      2) w § 7  pkt.2. ppkt. 9  otrzymuje brzmienie: „rehabilitacja i rehabilitacja 

          osób niepełnosprawnych”

2.      Przyjąć jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

     Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach  stanowiący

     załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 2

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc  uchwała nr 12/2002 z dnia 19 kwietnia 2004 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach .

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZOZ GOZ Konopiska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.