artykuł nr 1

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (Monitor Polski z 2008 r. Nr 81 poz. 717) wynosi:

- podatek rolny w gosp. rolnych - za 1 ha przeliczeniowy gruntów 139,5000 zł

- podatek rolny w nieruchomościach - za 1 ha fizyczny gruntów  279,0000 zł