artykuł nr 1

VII SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 29 KWIETNIA 2003 R. 56. Uchwała nr 56/VII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2002 rok. 57. Uchwała nr 57/VII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. 58. Uchwała nr 58/VII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie finansowania inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Konopiskach ulica Śląska w 2003 r. 59. Uchwała nr 59/VII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 60. Uchwała nr 60/VII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. 61. Uchwała nr 61/VII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Aleksandrii wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Aleksandrii i zmiany uchwały w sprawie łączenia Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Przedszkoli w Zespoły Szkolno – Przedszkolne. 62. Uchwała nr 62/VII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia obwodów gimnazjów w gminie Konopiska. VII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 20 MAJA 2003 R. 63. Uchwała nr 63/VIII/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej ograniczonym prawem rzeczowym użytkowania na rzecz Skarbu Państwa. IX SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 20 CZERWCA 2003 ROK. 64. Uchwała nr 64/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany finansowania inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Konopiskach ulica Śląska w 2003 r. 65. Uchwała nr 65/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 40/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok. 66. Uchwała nr 66/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 67. Uchwała nr 67/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 68. Uchwała nr 68/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości na których znajdują się stacje transformatorowe Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A. 69. Uchwała nr 69/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. 70. Uchwała nr 70/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dot. pola golfowego. 71. Uchwała nr 70/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 72. Uchwała nr 72/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 73. Uchwała nr 73/IX/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.