artykuł nr 1

V SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 27 LUTEGO 2003 R.34. Uchwała nr 34/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Konopiska środków specjalnych jednostek budżetowych.35. Uchwała nr 35/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Gminnym Zespole Oświaty Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.36. Uchwała nr 36/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia stałej opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.37. Uchwała nr 37/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.38. Uchwała nr 38/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.39. Uchwała nr 39/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na2003 rok.40. Uchwała nr 40/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.41. Uchwała nr 41/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej.42. Uchwała nr 42/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopiska – II edycja43. Uchwała nr 43/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konopiska.44. Uchwała nr 44/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu GZOKSTiP.45. Uchwała nr 45/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany składu kolegium redakcyjnego biuletynu „PASMA”46. Uchwała nr 46/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.47. Uchwała nr 47/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.48. Uchwała nr 48/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 49. Uchwała nr 49/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.50. Uchwała nr 50/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS.VI SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 31 MARCA 2003 R.51. Uchwała nr 51/VI/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wpisania do Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska.52. Uchwała nr 52/VI/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej ograniczonym prawem rzeczowym użytkowania na rzecz Skarbu Państwa.53. Uchwała nr 53/VI/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Konopiska oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata.54. Uchwała nr 54/VI/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 40/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 203 rok.55. Uchwała nr 55/VI/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopiska – II edyc