artykuł nr 1

Kompetencje i zadania wójta są określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015 poz.1515). 

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

-przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

- opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

-określanie sposobu wykonywania uchwał;

-gospodarowanie mieniem komunalnym;

-wykonywanie budżetu;

-zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Ponadto wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.