główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 06.02.2020r.

GR.6220.10.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081 z późn. zm.)  zawiadamia się pozostałe strony leżące w obszarze przylegającym do planowanej inwestycji o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1055S od skrzyżowania z DP 1054S i 1056S w m. Młynek do skrzyżowania z DW908 w m. Wąsosz” z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Konrada Zymek, ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa.

Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Konopiska i gminy Poczesna, tj. wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie – w tym przypadku Wójt Gminy Konopiska.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 KPA. Zgodnie zaś art. 49 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dostępne kategorie:
Rok 2007